Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden HR Inspirator BV, hierna te noemen HRI

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van HRI, alsmede op alle overeenkomsten tussen HRI en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door HRI.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door HRI schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht
Alle aanbiedingen en offertes van HRI zijn vrijblijvend.
De overeenkomst tussen HRI en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door HRI van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.

Artikel 3: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
Bij annulering of wijziging door de opdrachtgever tot 8 weken voor aanvang van de (deel) opdracht is de opdrachtgever verplicht 25% van het offertebedrag te vergoeden.
Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de (deel)opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de (deel)opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de (deel)opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de (deel)opdracht een aanvang zou nemen.

Artikel 4: Annulering of wijziging van individuele begeleiding of coaching door de opdrachtgever
In afwijking van artikel 3 kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.
Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 5: Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project laten deelnemen, indien zulks aan HRI wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

Artikel 6: Prijzen
Alle aanbiedingen van HRI zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7: Betaling
HRI brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 15 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door HRI. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is HRI steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is HRI gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan HRI alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,-

Artikel 8: Opschorting en ontbinding
HRI heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9: Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op de door HRI uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij HRI tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HRI zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van HRI berust eveneens uitsluitend bij HRI tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10: Overname van personeel
De werknemers van HRI zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van HRI mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten HRI om, (ex-)werknemers van HRI in dienst te nemen, dan wel anderszins buiten HRI om gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de (ex-)werknemer inmiddels in dienst is bij een derde.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 HRI spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
11.2 HRI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
11.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,-
11.4 HRI zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
- enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
- onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de
opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
11.5 HRI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
11.6 HRI zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen HRI en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.